Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Engines Partner v.o.f.                                                               Laatst gewijzigd en gedeponeerd bij KvK Breda nr 20058076 per 1 mei 2004.

Artikel 1. Algemeen
1.1. Engines Partner zal in het navolgende worden aangeduid met “EP”.
1.2 Wederpartij is iedere (rechts-)persoon met wie EP een overeenkomst aan­gaat en voorts degene met wie EP in enige rechtsbetrekking staat.
1.3 Onder object wordt verstaan: alle zaken die met toepassing van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij worden geleverd dan wel in huur verstrekt..
1.4 Installatie is het geheel van door EP of door EP aangewezen der­den te verrichten handelingen voor montage en inbedrijfstelling van de overeengekomen levering.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbreke­lijk onderdeel van door EP gesloten overeenkomsten met een wederpartij.
2.2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden EP slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. Verwijzingen door een wederpartij naar haar algemene en/of andere voorwaarden worden door EP uit­drukkelijk van de hand gewezen. Een overeenkomst tussen EP en een wederpartij komt enkel tot stand onder aanvaarding van deze voorwaarden en uitsluiting van door een wederpartij gehanteerde voorwaarden.
2.4. Een overeenkomst komt pas dan tot stand, wanneer EP schriftelijk acceptatie van haar aanbod heeft ontvangen, althans EP schriftelijk een opdracht van een wederpartij aanvaart.

Artikel 3. Leveringstermijnen
3.1. De door EP genoemde leveringstermijnen zijn slechts bij benadering gegeven, ten­zij de wederpartij aangeeft dat de overeengekomen levertijd essentieel is en EP aan de wederpartij een schriftelijke garantie verstrekt dat binnen de overeengekomen tijd zal wor­den geleverd.
3.2. EP is niet aansprakelijk voor overschrijding van de leveringstermijnen, tenzij EP en de wederpartij zijn overeengekomen de levertijd als garantie te beschouwen.
3.3. Wanneer de overeenkomst niet als één geheel kan worden uitgevoerd, is EP gerech­tigd de wederpartij tussentijds te factureren voor het uitgevoerde deel.

Artikel 4. Installatie
4.1. In tussen EP en wederpartij overeengekomen verkoopprijs zijn de kosten verbonden aan installatie bestaande uit montage, tes­ten en inbedrijfstelling niet begrepen.
4.2. Indien de wederpartij aan EP opdracht verstrekt tot installatie van het object en EP deze opdracht aanvaard heeft EP het recht uitvoering op te dragen aan derden.
4.3. Bij installatie is de wederpartij verplicht zorg te dragen voor een behoorlijke elek­triciteitsvoorziening voor gereedschappen, bescherming tegen weerselementen, het wegnemen van hinderende ob­stakels, aanwezigheid van de zaak waaraan gewerkt moet worden en het voorkomen van hinder door andere werkzaamheden. Indien hieraan geheel of gedeeltelijk niet wordt voldaan, komen de daaruit voortvloeiende kosten en consequenties voor rekening van de wederpartij.

Artikel 5. Betaling
5.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt betaling door de wederpartij plaats middels automatische incasso binnen de op de factuur aangegeven termijn. Deze termijn geldt als fatale termijn, bij het verstrijken waarvan de wederpartij in verzuim komt te ver­keren.
5.2. Bij niet-betaling binnen de in de factuur opgenomen termijn is een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een deel van de maand als een volledige maand geldt. In­dien na de totstandkoming van een overeenkomst tussen partijen sprake is van faillissement, surseance, liquidatie, beslag of ander financieel on­vermogen bij de wederpartij, is EP gerechtigd de overeenkomst geheel of ge­deeltelijk schriftelijk buitengerechtelijk te ontbinden.

Artikel 6. Opschorting, retentierecht en eigendomsvoorbehoud
6.1. EP is bevoegd haar prestatie op te schorten indien de wederpartij niet aan haar ver­plichtingen voldoet, danwel indien na het sluiten van de overeenkomst feiten en omstandigheden bestaan op basis waarvan EP goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
6.2. In het geval van (ver)koop blijven geleverde objecten eigendom van EP totdat het volledige factuurbedrag door de wederpartij is voldaan. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden een geleverd object voor betaling te verpanden dan wel te verkopen of op enige andere wijze te vervreemden.
6.3. In het geval van (ver)huur blijven de objecten te allen tijde eigendom van EP. Indien het object bij beëindiging van de overeenkomst niet wordt geretourneerd door verlies, vervreemding, diefstal of enige andere oorzaak dient de wederpartij aan EP de nieuwwaarde van het object te vergoeden.
6.4. In het geval een derde enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde ob­jecten wil vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht EP zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mag worden verwacht hiervan op de hoogte te stellen.
6.5. De wederpartij is verplicht medewerking te verlenen aan alle redelijke maatrege­len die EP ter bescherming van haar eigendomsrecht op de ob­jecten naar redelijkheid wil treffen zonder wederpartij onredelijk te hinderen in haar bedrijfsuitoefening. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet na­komt danwel daartoe een gegronde vrees bestaat, behoudt EP zich het recht voor de objecten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor deze houden, weg te halen of te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een geldboete van 10% van het factuurbedrag voor iedere dag dat zij weigert haar medewerking te verlenen.

Artikel 7. Garantie
7.1. EP garandeert aan de wederpartij bij (ver)koop gedurende een periode van twee jaar de goede werking van objecten, indien sprake is van normaal gebruik.
7.2. Deze garantie is niet van toepassing op gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, misbruik, onachtzaamheid, onge­val, overschrijding van de door EP, danwel de wetgever opgedragen veiligheids­voorschriften, of indien het object is gerepareerd of gewijzigd zonder toestem­ming van EP.
7.3. Deze garantie is slechts van toepassing indien wederpartij EP binnen tien dagen nadat de gebreken zijn ontdekt schriftelijk in kennis is gesteld.
7.4. Deze garantie bestaat ten aanzien van het product dat zich in Nederland bevindt in het kosteloos vervangen of, zo mogelijk, repareren van het defecte onderdeel door EP of een door EP aan te wijzen reparateur. Indien het object zich buiten Nederland bevindt omvat de garantie alleen de kosten van het materiaal.
7.5. Niet nakoming door de wederpartij van één van haar verplichtingen ontheft EP van al haar garantieverplichtingen.

Artikel 8. Risico en aansprakelijkheid
8.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 is EP niet aansprakelijk voor door de we­derpartij te lijden schade, ten gevolge van het gebruik van het object tenzij deze is te wijten aan opzet of grove schuld van EP of door EP ingeschakelde derden.
8.2. Na installatie en inbedrijfstelling van het object gaat het geïnstalleerde object over in de zorg en risicosfeer van de wederpartij.
8.3. Indien EP op grond van een dwingende rechtelijke bepaling aansprakelijk is voor schade en deze niet is te wijten aan opzet of grove schuld van EP of door haar ingeschakelde derden, is aan­sprakelijkheid beperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze zich nimmer uit tot bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen winstderving en milieuschade. Wederpartij aanvaart de plicht zich tegen risico’s van het gebruik van een object zelf te verzekeren.
8.4. Aan door EP verstrekt advies of hulp die vrijblijvend en om niet aan een wederpartij wordt verstrekt kan door deze wederpartij geen recht worden ontleend en kan evenmin enige aansprakelijkheid van EP voortvloeien.

Artikel 9. Overmacht
9.1. Ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert zijn EP en de wederpartij ieder voor zich bevoegd de overeenkomst eenzijdig schriftelijk te ontbinden zonder dat de wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding kan maken, behoudens voorzover EP ten gevolge van deze ontbinding een voordeel zou genieten dat zij bij de behoorlijke nakoming van de overeenkomst niet zou hebben gehad.
9.2. Onder overmacht aan de zijde van EP is mede begrepen elke omstandigheid bui­ten toedoen van EP ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeen­komst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheid geldt in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering van leveranciers van EP, stakingen, uitsluitingen, verstoring van energievoorzie­ningen, verkeersstoornissen, machinebreuk, gevolgen van overheidsregels, alsmede verlies of beschadiging tijdens transport.

Artikel 10. Geschillen en toepasselijk recht
10.1. Op alle overeenkomsten onder deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslecht door de rechter in het arrondisse­ment van EP ’s vestiging.